آیین نامه شماره 68

شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ 22/09/1390 آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نموده :

فصل چهارم مشارکت در منافع

ماده 11 – موسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه نامه های زندگی جز در بیمه نامه های خطر فوت زمانی ، بیگذاران بیمه های زندگی خود را در حداقل 85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های مذکور  سهیم نمایند .

ماده 13 – سهم هر یک از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخیره ریاضی بیمه نامه آنها از کل ذخایر ریاضی بیمه نامه های موضوع ماده 11 یا بر مبنای دیگری که بیمه مرکزی تایید کند معین می شود .

 

 

آیین نامه شماره 13

شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر 45 ماده و 6 تبصره است در جلسه مورخ 26/3/1353 تصویب نمود :

ماده 22 – موسسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال منافع مذبور را به حساب ذخیره مشارکت در منافع منظور نمایند تا با منافع سال های بعد یکجا تقسیم شود . فاصله بین دو بار تقسیم منافع حداکثر سه سال خواهد بود . 

JoomShaper