مقایسه بیمه پاسارگاد با سایر بیمه ها

بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

1- حق بیمه فقط سالانه است.

2- غرامت بیماریهای خاص فقط برای یک بیماری پوشش دارد.

3- هزینه پوششهای اضافی به مبلغ حق بیمه اضافه میگردد.

4- بیمه خانواده ندارد (بیمه مشترک برای دو نفر دارد)

5- سپرده گذاری امکانپذیر نیست

6- پوشش بیماریهای خاص از 15 سالگی شروع میشود

7- از کارافتادگی از سن 20 سالگی شروع میشود

8- سرمایه چهارده میلیارد تومان است

 

بیمه ایران

1- مدت انتظار جهت پرداخت سرمایه فوت یک سال است.

2- حداقل سن بیمه شده 1 سال می باشد.

3- سپرده گذاری امکانپذیر نیست

4- غرامت یک بیماری خاص پرداخت میشود.

5- کاهش حق بیمه وکاهش درصد حق بیمه وجود ندارد .

6- ازکارافتادگی فقط بر اثر حادثه قابل قبول است.

7- بیمه افراد بالای 50 سال با هر مبلغی منوط به چکاب پزشکی است ومبلغ 20000 تومان هزینه دریافت می گردد.

8- وام ازپایان سال دوم به بعد وهردو سال یکبار

9- مبلغ حق بیمه بالای 100000 تومان در هر سنی منوط به چکاب پزشکی است

10- بیمه خانواده ندارد

11- مدت بیمه 20 سال است

 

بیمه آسیا

1- مدت انتظار بیماریهای خاص 6 ماه است

2- در صورت از کار افتادگی بیمه گذار ازپرداخت حق بیمه معادل همان سال تا پایان بیمه نامه معاف خواهد شد و درصدهای افزایش در

معافیت منظور نمی گردد.

3- مدت بیمه 5 سال تا 20 سال

4- پرداخت وام از سال سوم به بعد

5-پوشش یک بیماری خاص

6- بازخرید تا پایان قرارداد با 15% است چنانچه سود مشارکت 18% محقق شود 3% سود مشارکت پرداخت میشود

7- بیمه خانواده ندارد

 

بیمه پارسیان

1- وام ازپایان سال دوم به بعدو70%واز سال هفتم 90%

2-غرامت بیماریهای خاص فقط برای یک بیماری است

3- سرمایه فوت زیر یک سال 3.000.000 تومان ثابت واز یک سال تا 10 سال5.000.000 تومان ثابت و از 10 تا15 سال

10.000.000 تومان ثابت است

3- باز پرداخت وام از 6 ماه تا یکسال

4- سرمایه فوت بالاتر از 10.000.000 تومان منوط به چکاب پزشکی

5- بیمه خانواده ندارد

 

بیمه ملت

1- دریافت وام پس از گذشت دو سال ازشروع بیمه نامه با نرخ مناسب

2-غرامت بیماری خاص فقط برای یک بیماری و تا سقف 5.000.000 تومان

 

مقایسه بازنشستگی بیمه عمر و تامین آتیه با بازنشستگی تامین اجتماعی:

- در مدت 20 سال حقوق دریافتی بیش از حقوق دریافتی با سابقه 30 ساله تامین اجتماعی است. جمع حق بیمه پرداختی 20 ساله

بسیار کمتر از 30 سال تامین اجتماعی است.

- نیاز به اشتغال در محل یا تایید بازرس تامین اجتماعی نمیباشد و مناسب برای خانمهای خانه دار یا کودکان و نوزادان.

- حقوق تامین اجتماعی فقط برای شخص بازنشسته ، یا همسر و فرزندان مجرد متوفی شامل میگردد ولی این حقوق مادام العمر و به

استفاده کننده مشخص شده در بیمه نامه تعلق گرفته و قابل انتقال به وراث است. 

 

 

JoomShaper