پوشش های حادثه (طرح جدید)

پوشش های حادثه نقص عضو و از کارافتادگی (حادثه) (طرح جدید)
- پرداخت هزینه های درمانی و پزشکی (حادثه) (طرح جدید)
پایان نگرانی ها در مورد پرداخت هزینه های پزشکی حادثه و نقص عضو .

بیمه پاسارگاد برای اولین بار در بیمه های عمر و تامین آتیه پوشش نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه و همچنین پوشش هزینه های پزشکی حادثه را برای بیمه گذاران خود لحاظ کرده است.
در این پوشش اگر بیمه شده بر اثر حادثه از کار افتاده و یا نقص عضو شود تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پوشش بیمه داشته و می تواند از بیمه سرمایه (غرامت) استفاده نماید.
همچنین بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف ۱۰ میلیون تومان این هزینه ها را پرداخت می نماید.

JoomShaper